Skip to main content

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1

Mając na uwadze ochronę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług dostępnych w domenie https://kidea.pl (dalej: Strona www) zbieranych za pomocą Strony www oraz wymogi co do określenia warunków świadczenia tych usług i wykorzystywania plików cookies wprowadzamy niniejszą Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: niniejsza Polityka). Jeżeli jesteś taką osobą niniejsza Polityka jest adresowana do Ciebie (dalej: Użytkownik lub Ty).

§ 2

Niniejsza Polityka umożliwi Użytkownikowi, uzyskanie w szczególności informacji dotyczących:

 • Administratora Danych Osobowych;
 • zakresu i celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane;
 • sposobu zbierania danych osobowych;
 • praw osób, których dane dotyczą;
 • odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, jeżeli istnieją;
 • sposobu zabezpieczania danych osobowych;
 • zasad wykorzystywania plików cookies.

§ 3

Informujemy, że:

 •  Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą Strony www, w szczególności za pomocą Formularza kontaktowego w zakładce: KONTAKT jest: Spółka DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS 0000017923 (dalej: Spółka lub My);
 • w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych: listownie na adres Sady ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne , lub telefonicznie +48 61 848 94 10
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w tym zgodnie  przepisami: ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚU), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)  oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 4

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć:

 • Administrator Danych Osobowych – to zgodnie z definicją z przepisu art. 4 pkt 7) RODO – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W szczególności ADO jest Spółka w przypadku danych osobowych zbieranych za pomocą Formularza kontaktowego w zakładce: KONTAKT i funkcjonalności zakładki: PRACA, w procesach przetwarzania danych osobowych, zakresach i celach w nich określonych, w tym nie obejmujących szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w przepisach art. 9 i 10 RODO, gdyż dla Spółki zbieranie takich danych jest zbędne i w związku z tym obowiązuje zakaz ich zamieszczania, tak jak treści o charakterze bezprawnym;
 • dane osobowe – to zgodnie z definicją z przepisu art. 4 pkt 1) RODO –  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Strona www – wszystkie usługi świadczone w domenie określonej w  § 1 niniejszej Polityki, w szczególności możliwość kontaktu po podaniu danych osobowych za pomocą Formularza kontaktowego w zakładce: KONTAKT
 • usługi świadczone drogą elektroniczną – to zgodnie z definicją z przepisu art. 2 pkt 4) UŚU – usługi, których wykonanie następuje bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • Użytkownik – osobę, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych na Stronie www, tj. przegląda ją lub kontaktuje się ze Spółką za pomocą usług w niej dostępnych;
 • przetwarzanie danych osobowych – to zgodnie z definicją z przepisu art. 4 pkt 2) RODO – to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W przypadku Strony www wykonywanie są takie operacje przetwarzanie danych osobowych, jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,  przeglądanie i modyfikowanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozdział 2.

Zakres i cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

§ 5

Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających ze Strony www i usług świadczonych w domenie określonej w  § 1 niniejszej Polityki, w szczególności osoby (Użytkownika):

 • kontaktującej się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego w zakładce: KONTAKT – tu podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę przekazanych w ten sposób danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/zadawane pytania, kontaktu dla uzyskania informacji handlowych i innych materiałów związanych z działalnością lub z ofertą handlową Spółki jest art. 6 ust 1 lit. a) lub f) RODO i dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji w tym zakresie, a w celu nawiązania współpracy ze Spółką,  w tym zawarcia i realizacji umowy jest art. 6 ust 1 lit. b) lub f) RODO, a wówczas dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania danej umowy i następnie okres przedawnienia wynikających z  niej roszczeń;

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – tj. na postawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO – Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik zgodę może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz  adres korespondencyjny Sady ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne , lub telefonicznie +48 61 848 94 10

§ 6

Dane osobowe przekazane:

 • za pomocą Formularza kontaktowego – przetwarzane są przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na Stronie www,  kontaktu dla uzyskania informacji handlowych i innych materiałów związanych z działalnością lub z ofertą handlową Spółki lub w celu nawiązania współpracy ze Spółką,  w tym zawarcia i realizacji umowy;

§ 7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne realizacji ww. danego celu ich przetwarzania, ponieważ specyfika  danego celu ich przetwarzania powoduje, że jego realizacja w postaci odpowiednio: udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą Formularza kontaktowego, nie powinno być anonimowe dla umożliwienia realizacji celu danego procesu przetwarzania. Podanie niezbędnych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest warunkiem realizacji danej czynności, w tym zawarcia danej umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji danej czynności.

§ 8

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do realizacji danego celu ich przetwarzania. Podanie Spółce innych  informacji, w tym danych osobowych  jest dobrowolne i może wymagać zgody Użytkownika, o którą w danym przypadku poprosimy.

§ 9

Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować swoje dane osobowe poprzez kontakt ze Spółką za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Rozdział 3

Sposób zbierania danych osobowych.

§ 10

Dane osobowe Użytkowników zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez odpowiednio w zakresie ww. ich procesów przetwarzania:

 • wypełnienie przez Użytkownika Formularza kontaktowego w zakładce: KONTAKT;

Rozdział 4

Prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

W zakresie ww. procesów  przetwarzania danych osobowych przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, które Ciebie dotyczą (Twoich danych osobowych):

 • prawo do żądania od Nas dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ona jest postawą ich przetwarzania przez Nas;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody oraz jeżeli odbywałoby się w sposób zautomatyzowany. Co do Twoich danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na Nasz adres korespondencyjny Sady ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne , lub telefonicznie +48 61 848 94 10

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 5

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców, jeżeli istnieją.

§ 12

Informujemy, że Twoje dane osobowe:

 1. nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 2. mogą być udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

§ 13

 1. Spółka nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na Stronie www.
 2. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.
 3. Linki do zasobów zewnętrznych umieszczane są na Stronie www wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z niezbędną informacją.

Rozdział 6

Sposób zabezpieczania danych osobowych.

§ 14

 1. Spółka wdrożyła i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO.
 2. Spółka opracowała i wdrożyła niezbędną dokumentację przetwarzania danych osobowych.
 3. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych przez Spółkę, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Rozdział 7

Cookies

§ 15

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Spółka stosuje cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard funkcjonowania Strony www, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie  w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony www do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania ze Strony www, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
 1. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony www, aby usprawniać jej funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Spółki, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 5. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony www. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych na Stronie www z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie ze Strony www będzie powodować automatyczne zamieszczanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe.

§ 16

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w przedmiocie usługi świadczonej drogą elektroniczną przesyłając ją na adres e-mail: info@derform.com.pl Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
  2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Strony www treści o charakterze bezprawnym.
 2. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej Polityki, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub organizacyjne lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki. Aktualna wersja Polityki będzie zawsze umieszczona na Stronie www, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

Copyright © 2021 Kidea Wykonanie: Studio Kreatywne Morihei Seven
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności